BELANGRIJKE MEDEDELING

Vanaf 1 augustus 2017 geldt er het nieuwe programma van eisen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    Update Financiën voor 2017

De nieuwe tarieven voor 2017 zijn gepubliceerd op onze website. De tarievenlijst vindt u in de rechterkolom onder Downloads.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Binnenvaart via inlandshipping@greenaward.org.

 

                     Update Financiën voor 2016

Het Green Award programma voor de binnenvaart bestaat in 2016 reeds zes jaar. De eerste vijf jaar, gestart in 2011, werden de kosten van het Green Award certificaat voor de binnenvaartondernemers deels gefinancieerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de zeehavens binnen de Nationale Havenraad. Hierdoor kon de prijs voor het certificaat relatief laag gehouden worden. Vooral in het begin, toen er nog niet zo veel incentives via Green Award beschikbaar waren, bood het een belangrijke financiele ondersteuning aan de schippers.

Vanaf 2016 wordt helaas gestopt met de subsidie. Zoals bekend is Green Award een stichting met een onafhankelijk oogmerk waarbij het tarief van het certificaat kostendekkend dient te zijn.

Zoals medegedeeld in onze brief d.d. 22 december 2014 zijn wij daarom genoodzaakt om de certificaatkosten met ingang van 2016 aan te passen.

Met ingang van 1 januari 2016 (de datum van de inspectie is maatgevend) zijn de kosten voor het certificaat € 720 excl BTW.

De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar. Uiteraard doen wij onze uiterste best om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Wij blijven ons volledig inzetten voor het belang van de schone en veilige binnenvaart. Green Award is in contact met een aantal geinteresseerde havens en andere potentiele incentive providers en wij hopen in de toekomst nog meer aantrekkelijke incentives te kunnen bieden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via inlandshipping@greenaward.org of telefonisch op maandag en donderdag op +31 10 21 70 200 (afdeling binnenvaart).

                 Het nieuwe programma van Eisen

Het nieuwe programma van eisen geldt sinds 17 juni 2014.

Het nieuwe programma werd ontwikkeld door bureau Green Award in samenwerking met een werkgroep van deskundigen op het gebied van de binnenvaart. Er werden zowel interne als externe consultaties (b.v. met binnenvaartondernembers, overheden, havens) gehouden met als resultaat een lijst van aangescherpte eisen. 

De volgende punten zijn aangepast ten opzichte van de vorige set van eisen:
• Meer aandacht voor de nieuwe energiebesparende technieken
• Meer beloning voor schonere (hulp)motoren
• Meer aandacht voor veiligheid
• Verdelen van het programma in twee delen: motoren en aanvullende eisen
• Verdeling naar niveaus binnen het programma
 

           Eerste 3-jaar certificatiecyclus is bijna voorbij

Voor de binnenvaartschepen die als eerste zich voor het Green Award programma aangemeld hebben, loopt de eerste certificatecyclus binnenkort ten einde. Hieronder leest u wat het voor u betekent.

Het Green Award certificaat is 3 jaar geldig. Het is nu bijna 3 jaar geleden dat de eerste schepen in het Green Award programma kwamen. Dit houdt in dat hun certificaat bijna verlopen is. Sommige entrepreneurs hebben al met ons contact opgenomen om tweede certificaat aan te vragen.

Belangrijke punten op een rij:
1. Uw certificaat wordt niet automatisch vernieuwd
2. Als u merkt dat het certificaat bijna verlopen is, neemt u dan contact met Green Award op via inlandshipping@greenaward.org. In verband met verwachte drukte adviseren wij u om 2 maanden voor de verloopdatum van het certificaat contact met ons op te nemen
3. Er moet weer een inspectie aan boord gepland worden
4 Als het schip aan de eisen voldoet, ontvangt u het nieuwe Green Award certificaat dit weer 3 jaar geldig is
5 Bij het nieuwe programma van eisen hoort een vernieuwd aanmeldingsformulier wat gelijktijdig met het nieuwe programma van eisen gepubliceerd wordt

Heeft u nog vragen? Dan neemt u gerust contact met inlandshipping@greenaward.org op. 
 
                                      *******************

 Green Award voor de binnenvaart

Kan Green Award een milieukeur voor de binnenvaart ontwikkelen dat eenvoudig, betaalbaar, ambitieus maar haalbaar is? Een keurmerk, dat een schonere binnenvaart erkent, herkent en stimuleert?

Over de antwoorden op deze vragen van de binnenvaartorganisaties en de Nederlandse zeehavens hoefde Green Award niet lang na te denken. Het thema past binnen de missie en de tijd was er rijp voor. Green Award ging aan de slag, sprak met schippers en havens, stelde een programma van eisen op en gaf invulling aan randvoorwaarden zoals bemensing, financiering en inbedding in de bestaande organisatie.

Het gevraagde keurmerk is gerealiseerd en de ambitie is dat het er toe leidt dat
- schone schepen erkend, herkend en gestimuleerd worden
- verladers een instrument aangereikt krijgen om schone schepen te kiezen

Achtergrond
Green Award voor de binnenvaart is afgeleid van het gelijknamige keurmerk dat in 1994 in de zeevaart is ingevoerd om de kwaliteit van de zeeschepen te bevorderen. Over de hele wereld zijn er (op vrijwillige basis) schepen, rederijen en oliemaatschappijen door Green Award gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. De voordelen voor de extra schone, extra veilige schepen zijn: verbetering van imago, een betere positie bij ladingverwerving, kortingen op havengelden, loodsen, cursussen etc. en financiële bijdragen van een bank.

Programma van eisen
Het programma van eisen van de Green Award voor de binnenvaart is compact gehouden en heeft betrekking op de technische uitrusting aan boord en het gedrag van de bemanning.
Er moet een minimaal aantal punten gehaald worden. Tijdens een ca. twee uur durende inspectie stelt een inspecteur aan boord vast in hoeverre een schip voldoet.

Een greep uit het programma van eisen:

1. Hoofdmotoren minimaal CCR-2 (minimale eis, schonere motoren worden beloond)
2. Hulpmotoren minimaal CCR-2
3. Droge en schone bilge
4. Gesloten schroefasafdichtingen (buiten en binnen)
5. Bunkerovervulbeveiliging op trimpomp
6. Gesloten grijswatercircuit
7. Walstroomaansluiting
8. Cursus Voortvarend besparen
9. Brandstofverbruiksmeter
10. Scheepsmilieuplan

Schepen
In eerste instantie is het programma bedoeld voor droge lading schepen, tankers, containerschepen en duwboten. Eventueel later uit te breiden met andere scheepstypes.

Financiën
De eerste vijf jaar wordt de Green Award voor de binnenvaart financieel ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de zeehavens binnen de Nationale Havenraad. Hierdoor kan de prijs voor het certificaat laag gehouden worden: € 615 voor een certificaat dat 3 jaar geldig is. Om het voor meer schippers aantrekkelijk te maken een Green Award te verwerven, overwegen havens kortingen op het havengeld te geven aan de schonere schepen met een Green Award. 

Contact
Post adres:
Postbus 23107
3001 KC Rotterdam

Bezoek adres:
Veerkade 2, tweede verdieping
3016 DE Rotterdam

T +31 10 21 70 200
F +31 10 28 29 762
E inlandshipping@greenaward.org

 

 

 

 

© 2009 | Sitemap | Disclaimer | Contact